Zerbitzu energetikoak

Energia-auditoretzak

Une 216501:2009 arauaren arabera, energia-auditoretza honela definitzen da: prozesu sistematiko, independente eta dokumentatua da, erakunde batean edo haren zati batean ebidentziak lortzeko eta horien ebaluazio objektiboa egiteko, honako helburu hauekin:

 • Energia-kontsumoaren eta horri lotutako kostuaren ezagutza fidagarria lortzea.
 • Energia-kontsumoan eragina duten faktoreak identifikatu eta ezaugarritzea.
 • Aurrezteko, efizientzia hobetzeko eta energia dibertsifikatzeko aukerak detektatzea eta ebaluatzea, bai eta horiek energia- eta mantentze-kostuetan duten eragina eta lotutako beste onura eta kostu batzuk ere.

Energia-auditoretzan planteatutako neurri zuzentzaileak aplikatuta, abantaila hauek lor daitezke:

 • Energia desberdinen kontsumoa optimizatzea, horien kostu ekonomikoak murrizteko.
 • Eraikuntzaren eta haren instalazioen bizi-denbora handitzea.
 • Ingurumena gehiago errespetatzea eta kontserbatzea, substantzia kutsatzaileen emisioak murriztuz.

Energia-auditoretzak atal hauek ditu:

 • Datuen neurketa eta bilketa.
 • Datuen azterketa.
 • Energia-hornidura desberdinen azterketa.
 • Eraikuntzaren eta haren instalazioen azterketa.
 • Energetikoki eraginkortasunik ez duten puntuak identifikatzea.
 • Neurri zuzentzaileen planteamendua.
 • Neurri zuzentzaileen azterketa energetikoa.
 • Neurri zuzentzaileen azterketa ekonomikoa.
 • Neurri zuzentzaileen ingurumen-azterketa.

Energia-ziurtagiriak

Europar Batasuneko eraikinen energia-efizientzia sustatzeko helburuarekin, araudi komunitarioak eraikinen energia-ziurtapenaren betebeharra ezarri du, eta estatu kide bakoitzean kontrol-sistema independente bat ezartzea eskatzen du, ziurtagirien kalitatea ziurtatzeko.

Arrese-Igor Ingenieria enpresak energia-efizientziaren ziurtagiriak egiten ditu, bai arkitektoarekin lankidetzan egindako proiektu berrietan, bai lehendik dauden eraikinetan.

Ikuskapen termikoak

Eraikinetako Instalazio Termikoen Erregelamenduak, 1027/2007 Errege Dekretuak onartu eta 238/2013 Errege Dekretuak aldatutakoak, helburu hau du: instalazio termikoek pertsonen ongizate- eta higiene-eskaerari erantzuteko eraikinetan bete behar dituzten energia-efizientziako eta segurtasuneko eskakizunak ezartzea. EITE-Eraikinetako Instalazio Termikoen Erregelamenduaren artikuluek instalazioen kontrola aurreikusten dute, kontrol-erakundeen edo ikuskatzaile independenteen jardunaren bidez.

Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, ikuskapen termikoen kudeaketa 2008ko uztailaren 22ko Aginduak arautzen du.

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2008/09/0805355e.shtml

Energia-simulazioak

Etengabe eguneratzen ari diren programa informatikoen bidez, eraikin baten energia-eskarien profil xehatua egiten da, denbora-, ordutegi- edo urte-sasoiaren arabera. Zeregin hori aplika daiteke eraikin berri baten diseinuan, hura eraberritzean edo lehendik dauden eraikinetan.

Horrela, eraikinaren eta bertako instalazioen errealitate energetikoaren "argazkia" lortuko dugu: batetik, kontsumitzaileen tamaina eta aztertu beharreko elementu nagusiak adieraziko dizkigu, eta, bestetik, erreferentziazko agertoki bat definituko du, etorkizunean hobekuntza-proposamenen bideragarritasuna baloratu ahal izateko.

Energia kontratatzeko azterketak

Energia ezberdinen kontratu energetikoak eraikin baten ustiapen kostuen zati handi bat dira. Edozein hobekuntza txikik, bai atal finkoan, bai energiarenean, bai energia erreaktiboarengatiko zigorretan, aurrezpen ekonomiko handia dakar.

Mantentze-planen azterketak

PREBENTZIOZKO MANTENTZE-LANA

 • Mantentze-lanak erregularizatzea.
 • Lehentasunezko instalazioetako matxura-arriskuak mugatzea.
 • Instalazioen egoera hobetzea.
 • Zahartzeak arintzea.
 • Geldialdien denborak murriztea.
 • Mantentze-lanen kostuak murriztea.
 • Konponketa-baldintzak hobetzea.
 • Ohiko esku-hartzeak.
 • Gehiegizko kontsumoak saihestea.
 • Istripuen arrazoiak ezabatzea.
 • Giza taldeari buruzko jarduketak.

MANTENTZE-LAN  ZUZENTZAILEA

Prebentziozko mantentze-lanen kasuan ez bezala, zuzentzailearen xedea da akats bat konpontzea, instalazioa geldirik egon ez dadin.

Mantentze-plan global baten helburuak izan behar du prebentziozko mantentze-lanak eta mantentze-lan prediktiboak sustatzea, mantentze-lan zuzentzailearen jarduketen kopurua murrizteko.

MANTENTZE-LAN PREDIKTIBOA

Mantentze-lan prediktiboak prebentziozkoaren helburu berak ditu. Bien arteko aldea lortzeko moduan dago.

Prediktiboak instalazioen funtzionamendua kontrolatzen du, baina ekipoak jarrita, aldian-aldiko bisitak egiten ibili beharrik gabe.

Auditorías Energéticas

De acuerdo con la UNE 216501:2009, la Auditoría Energética se define como el proceso sistemático, independiente y documentado para la obtención de evidencias y su evaluación objetiva en una organización, o parte de ella, con objeto de:

 • Obtener un conocimiento, fiable, del consumo energético y su coste asociado.
 • Identificar y caracterizar los factores que afectan al consumo de energía.
 • Detectar y evaluar las distintas oportunidades de ahorro, mejora de la eficiencia y diversificación de energía, así como su repercusión en los costes energéticos y de mantenimiento, además de otros beneficios y costes asociados.

Las ventajas que se pueden obtener, aplicando las Medidas Correctoras planteadas en la Auditoría Energética son:

 • Optimización del consumo de las diferentes energías, para reducir los costes económicos de las mismas.
 • Aumentar el tiempo de vida de la edificación y de sus instalaciones.
 • Mayor respeto y conservación del medio ambiente, mediante la disminución de las emisiones de sustancias contaminantes.

La Auditoría Energética se compone de los siguientes apartados :

 • Medición y recopilación de los datos.
 • Análisis de los datos.
 • Análisis de los diferentes suministros energéticos.
 • Análisis de la edificación y de sus instalaciones.
 • Identificación de los puntos energéticamente ineficientes.
 • Planteamiento de las Medidas Correctoras.
 • Análisis Energético de las Medidas Correctoras.
 • Análisis Económico de las Medidas Correctoras.
 • Análisis Medio Ambiental de las Medidas Correctoras.

Certificaciones energéticas

Con la finalidad de fomentar la eficiencia energética de los edificios de la Unión Europea, la normativa comunitaria ha establecido la obligación de la certificación energética de edificios y exige el establecimiento de un sistema de control independiente en cada Estado miembro con el fin de asegurar la calidad de los certificados.

Arrese-Igor Ingeniería realiza los Certificados de Eficiencia Energética, tanto en nuevos Proyectos en colaboración con el Arquitecto, como en edificios existentes.

Inspecciones Térmicas

El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, aprobado por el Real Decreto 1027/2007 y modificado por el Real Decreto 238/2013, tiene por objeto establecer las exigencias de eficiencia energética y seguridad que deben cumplir las instalaciones térmicas en los edificios destinadas a atender la demanda de bienestar e higiene de las personas. El articulado del RITE prevé el control de las instalaciones mediante la actuación de Organismos de Control o Inspectores independientes.

En lo que respecta a la Comunidad Autónoma Vasca la gestión de las Inspecciones Térmicas se rige por la Orden del 22 de Julio de 2.008.

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2008/09/0805355a.pdf

Simulaciones energéticas

Mediante programas informáticos en constante actualización se procede a la elaboración de un perfil detallado, de frecuencia temporal, horaria o estacional, según se requiera, de las demandas energéticas de un edificio. Esta tarea se pueda aplicar en el diseño de un nuevo edificio, en la reforma del mismo o en edificios existentes.

De esta forma conseguiremos una “foto” de la realidad energética del edificio y de sus instalaciones, que nos indicará la magnitud de los consumidores y los principales elementos a analizar, y por otro lado defina un escenario de referencia para poder valorar a futuro la viabilidad de las propuestas de mejora.

Estudios de contrataciones Energéticas

Los contratos energéticos de las diferentes energías suponen una parte importante de los costos de explotación de un edificio. Cualquier pequeña mejora sea en el apartado fijo como en el de energía, así como en las penalizaciones por energía reactiva, suponen un ahorro económico considerable.

Estudios de Planes de Mantenimiento

Podríamos definir el Mantenimiento como un conjunto de técnicas y sistemas que, aplicados a un edificio, permiten prever las averías, efectuar revisiones y reparaciones eficaces, dando, a su vez, las Normas de buen funcionamiento a los operadores y usuarios de modo que se obtengan las prestaciones adecuadas y un mejor rendimiento del conjunto.

Los diversos tipos de Mantenimiento y sus objetivos serán los siguientes:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

 • Regularización de los trabajos de mantenimiento.
 • Limitaciones de los riesgos de averías en instalaciones prioritarias.
 • Mejora del estado de las instalaciones.
 • Atenuación de envejecimientos.
 • Reducciones de tiempos de paradas.
 • Reducciones de los costos de mantenimiento.
 • Mejoras de las condiciones de reparaciones.
 • Intervenciones rutinarias.
 • Evitación de los consumos exagerados.
 • Supresión de las causas de accidentes.
 • Actuaciones sobre el equipo humano.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

A diferencia del Mantenimiento Preventivo, el objeto del Correctivo es reparar un fallo evitando que la instalación esté parada.

El propósito de un Plan de Mantenimiento, global, deberá consistir en potenciar los Mantenimientos Preventivo y Predictivo, para disminuir el número de actuaciones de Mantenimiento Correctivo.

MANTENIMIENTO PREDICTIVO

Los objetivos de un Mantenimiento Predictivo son los mismos que los de un Preventivo; la diferencia entre ellos será la forma de conseguirlos.

El Mantenimiento Predictivo consistirá en controlar el funcionamiento de las instalaciones, mediante la colocación de equipos, que nos eviten la realización de visitas periódicas.

Harremanetarako

Bisitatu

Ibaiondo 8, behea
20400 Tolosa (Gipuzkoa)

Deitu

943 67 06 54